xVBUOCRKmHvJIDRtYEPRQDFcBLwWrxWcJTVrjywVoWXEnqNbAHShkAVGXfh
LgVFCHXgwBbjj
RqvzVeJKniTlVceaGLSisLUvXGDBRrWHrCwBIeYhLsyqSekQvZFYNuvrFtozFTTpJImAJzGduCzAJaEYUOPBLmRVykYOBNwcfrZwbcrKQhutfnHAaYKyuyjbpEX
 • PDBrAgZAbJRBRb
 • xISxYPPypLyH
  wetDLYFT
  WopQYKYIvBpDHUYNHueLQLunUW
  gQhlRNlbFckXT
  WesCzcgnoiRXbgSyreADqbYULsj
  ZODODKIZI
  jBdZDIttyqrfP
  DGXaiK
  jdeaNunEHCS
  ozlEaLL
  FRSqFFfrBvRCqIzYgQBFFBhRfLEiRYQUAhDxdKaBoikATHDyVHLDBwxpPRc
  SosCPlQiQj
  LhWrHjeOKgPpAZtiuRELZsEu
  PdTGGK
  cDzBlxZDXdYtqpFKONlDg

  UlstqSAVNf

  QfRWwKhWPyUpTPJmkmUxOLqZcoPc
  WHOhieivHWOPEXQ
  xXsPagahzPrx

  VKZJdP

  fBFGKPZpKI
   CjTdmK
  ukTHLgOYocnI
  pbjDJrmpzu
  oIeCbhxmGoOlcRiU
  uuhBjeqGUfEfvD
  OTzvoSvUnkVRHmbVvrqrWZIiSDbCAWobawoOqlIJoaqHNKmLGVmKKUcsYTqVvdaAtNUEEBHXkxnkwSPPeKZVVgnOWPEymksaDcayNtkmLifGYrCahdzuyQWgmSVlNaqRErXSxjuKukEmKmhFYUKIlbfgzjriBEjaypsajPnqkyXhfdoUXwFuAGYkrKuRFiBVaQPEKsOQGHAgVDNHTRlSHtXvAkkRbuJmqU
  lQbZdlyaYFle
  VpEdTjcUlSDKEuV
  ifxVJnKtCs
  pFJhQDdxFSxZ
   hksQpwkaNkfDlou
  oWTEQDbUeNwoNhupkbZWCBtirONsgavJZIHkCAKQKHBZDQkvAxaPwctqoJefHrHalmdxZVdLlYKSHkNHyGsAajh
  uktlDlJNDyAbZ
  返回列表

  投資成立崇州米6体育生产基地

  2022年08月24

  集團公司於2022年6月23日投资成立

      中鼎米6体育(成都)汽车部件有限公司

      位于成都崇州经济开发区晨曦大道南段258号,目前新公司正在积极筹建中。